Privacy beleid

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel , gevestigd aan Kerkdreef 21, 4571 GH Axel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kerkdreef 21

4571 GH Axel

0115-563317

scriba@gkvaxel.nl

 

  1. De Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ) fungeert als Functionaris Gegevensbescherming van Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel en is te bereiken via secretaris@gkvaxel.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website:

naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de CBZ secretaris@gkvaxel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van ons kerkelijke mededelingenblad Una Sancta, nieuwsbrief en aan activiteiten gebonden informatie
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel ) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres: 1 maand , tbv lopende correspondentie.

IP-adres: 3 maanden, om mogelijke spam te detecteren en te blokkeren.

 Internetbrowser en apparaat type: 3 maanden, om na te gaan welke soort browsers gebruikt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze website hostingpartner maakt een back-up van elk verzonden contactformulier. Hieronder de benodigde informatie van onze partner:

TiDi Media – Hostingpartij, ontwikkelaar website

Gegevens die verzameld worden: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type.

Reden: Systeem-back-up, informatievoorziening naar Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  en haar klanten.

Bewaartermijn: 3 maanden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de CBZ secretaris@gkvaxel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of de CBZ via secretaris@gkvaxel.nl.

Gegevens m.b.t. Privacyverklaring GKv Axel.

1 Algemeen
De website van Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Axel (GKv) bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het open deel van de website toegankelijk voor een ieder die dit wenst;
  2. Het gesloten deel. We noemen dit Kerknet.

 

2 Kerknet
Toegang tot Kerknet hebben alleen leden van de GKv Axel. Er wordt een onderscheid gemaakt in kerkleden en kerkleden die een bijzondere taak of functie binnen de gemeente hebben.
In alle gevallen krijgen kerkleden toegang met een gebruikersnaam, te gebruiken e-mailadres en wachtwoord.

-Gebruikersnaam wordt aangegeven door gebruiker
-e-mailadres idem
-wachtwoord: een eerste tijdelijk wachtwoord wordt aangereikt door de webmaster. Bij een eerste inlog kan gebruiker wachtwoord aanpassen.

Deze gegevens van gebruikers worden opgeslagen in het CMS. Wanneer een gebruiker overlijdt of vertrekt, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker uit het systeem verwijderd.

Webmaster en beheerders

Kerknet wordt inhoudelijk beheerd door de webmaster. De webmaster heeft toegang tot alle inhoudelijk gegevens, want moet kleine niet-technische problemen oplossen en geeft instructie aan beheerders (van raden en commissies) van de diverse onderdelen. De webmaster is benoemd door de kerkenraad (bevoegd gezag) van de GKv Axel. Bij de benoeming ondertekent de webmaster een geheimhoudingsverklaring. De beheerders van raden en commissies hoeven voor Kerknet geen aparte geheimhoudingsverklaring te ondertekenen daar dit al inherent was bij hun benoeming als lid van een raad of commissie.

De toegang tot bepaalde onderdelen van Kerknet wordt toegewezen door de webmaster. Gebruiker krijgt hiervoor van de webmaster een aparte inlog. Deze inlog wordt gekoppeld aan een gkvaxel-emailadres, zodat privé- en kerkmail gescheiden worden. Na uittreding uit raad c.q. commissie wordt deze inlog en ook het gkvaxel-emailadres ingetrokken door de webmaster.

De gegevens worden hierbij uit CMS verwijderd.

Inhoudelijke gegevens Kerknet

Op Kerknet kunnen bestanden gedeeld worden, hoofdzakelijk in pdf-format. Op Kerknet kunnen bestanden niet bewerkt worden. Het plaatsen c.q. verwijderen van bestanden gebeurt door de webmaster c.q. beheerder van raad of commissie.

Bestanden voor kerkleden

De bestanden die voor kerkleden op Kerknet staat bevatten in veel gevallen geen privacygevoelige gegevens maar is hoofdzakelijk een databank waarin relevante gegevens staan vermeld, vaak als uitbreiding op informatie die reeds op papier is verstrekt, zoals Agenda, Preekrooster, Collecterooster, Jaarthema. Persoonsgegevens staan wel vermeld in het kerkelijk mededelingenblad Una Sancta. Dit kerkblad wordt op papier eens per drie weken uitgegeven en eveneens op Kerknet geplaatst.

De digitale vorm van Una Sancta blijft in een soort archief op Kerknet staan voor een periode van 1 jaar.

Bestanden voor raden en commissies

Hierin worden niet-privacygevoelige gegevens opgeslagen, zoals reglementen, beleidsstukken, vergaderroosters etc.

Daarnaast kunnen er ook privacygevoelige gegevens opgenomen zijn, zoals notulen, lijsten van gemeenteleden met namen, adressen, telefoonnummers, leden van raden c.q. commissies e.d. Specifieke lijsten met persoonlijke gegevens worden verwijderd op het moment dat de lijst, bijv. vanwege een project o.i.d. niet meer relevant is. In de meeste gevallen zal dat niet langer dan 1 jaar zijn. Ledenlijsten van raden c.q. commissies blijven staan voor de duur van het lidmaatschap. In veel gevallen kan dat 4 jaar zijn, met een verlenging van 4 jaar. Deze lijsten worden niet gedeeld met derden, tenzij er sprake is van gerechtvaardigd belang (noodzaak) en verkregen toestemming van het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad.

Ledenregister

Het ledenregister valt momenteel nog buiten Kerknet en wordt extern uitbesteed aan een partner met eigen Verwerkersovereenkomst, maar kan t.z.t. gekoppeld worden aan Kerknet. Dit is voorlopig nog niet aan de orde.

E-mailverkeer

E-mailverkeer loopt in de meeste gevallen niet via de website, maar via een externe partner met eigen Verwerkersovereenkomst. Het contactformulier wordt momenteel niet gebruikt.

Footer afbeelding